مرتبه
تاریخ : 1395/06/30

به گزارش میدان ۷۲ دکتر محمود احمدی نژاد به دعوت مردم شریف و مومن شهر گرگان، روز ۵ شنبه ۲۵ شهریور ماه در مسجد جامع این شهر سخنرانی کرد.  

 photo_2016-09-17_15-15-31  دکتر محمود احمدی نژاد به دعوت مردم شریف و مومن شهر گرگان، روز ۵ شنبه ۲۵ شهریور ماه در مسجد جامع این شهر سخنرانی کرد.

 

 photo_2016-09-17_15-15-52 photo_2016-09-17_15-15-56 photo_2016-09-17_15-16-00 photo_2016-09-17_15-16-03 photo_2016-09-17_15-16-05 photo_2016-09-17_15-16-08 photo_2016-09-17_15-16-10 photo_2016-09-17_15-16-13 photo_2016-09-17_15-16-15 photo_2016-09-17_15-16-18 photo_2016-09-17_15-16-21 photo_2016-09-17_15-16-23 photo_2016-09-17_15-16-26 photo_2016-09-17_15-16-29 photo_2016-09-17_15-16-31 photo_2016-09-17_15-16-34 photo_2016-09-17_15-16-37 photo_2016-09-17_15-16-39 photo_2016-09-17_15-16-41 photo_2016-09-17_15-16-44 photo_2016-09-17_15-16-49 photo_2016-09-17_15-16-53 photo_2016-09-17_15-17-02 photo_2016-09-17_15-17-05 photo_2016-09-17_15-17-08 photo_2016-09-17_15-17-10 photo_2016-09-17_15-17-12 photo_2016-09-17_15-17-15 photo_2016-09-17_15-17-17 photo_2016-09-17_15-17-20 photo_2016-09-17_15-17-22 photo_2016-09-17_15-17-25 photo_2016-09-17_15-17-28 photo_2016-09-17_15-17-31 photo_2016-09-17_15-17-38 photo_2016-09-17_15-17-40 photo_2016-09-17_15-17-43 photo_2016-09-17_15-17-51 photo_2016-09-17_15-17-53 photo_2016-09-17_15-17-56 photo_2016-09-17_15-17-58 photo_2016-09-17_15-18-01 photo_2016-09-17_15-18-03 photo_2016-09-17_15-18-05 photo_2016-09-17_15-18-08 photo_2016-09-17_15-18-11 photo_2016-09-17_15-18-14 photo_2016-09-17_15-18-16 photo_2016-09-17_15-18-19 photo_2016-09-17_15-18-22 photo_2016-09-17_15-18-24 photo_2016-09-17_15-18-31 photo_2016-09-17_15-18-45 photo_2016-09-17_15-18-48 photo_2016-09-17_15-18-50
طبقه بندی:
ارسال توسط پایگاه تحلیلی و اطلاع رسانی نجوا پرس